Informace

Speciální pečovatelská služba z.s.

Registrované služby

Druh služby: pečovatelská služba

Identifikátor služby: 7255535

Kontaktní údaje

 Kancelář SPS Kladno z.s.

Hřebečská 2680/1 p.

272 01 Kladno

Tel..č. 312 661 424

e-mail.spec.sluzba@volny.cz

Statutární zástupce zapsaného spolku:

Karel Kuchař-předseda z.s.

Statutární zástupce pečovatelské služby:

Jiří Holovčák-ředitel organizace

Manažer provozu: Dana Opltová

Sociální pracovník: Martina Hrubá, DiS.

 

Úřední hodiny: pondělí:      8 00 – 15 00

středa:        8 00 – 12 00

pátek:         8 00 – 15 00

                         v ostatní dny po telefonické domluvě

 Kontakty:

Vedení organizace             tel.č: 312 661 424

Pečovatel SPS                                tel.č.: 732 974 453

Autopřeprava ZP osob                 tel.č.: 603 157 006

Speciální pečovatelská služba

Posláním  Speciální pečovatelské služby z.s. je podpora a pomoc osobám s tělesným  postižením bydlícím v Kladně, ve spádové oblasti Hřebečské ulice, kteří se kvůli svému zdravotnímu stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby.

Jsou to osoby s rozdílným typem tělesného postižení často v kombinaci se  seniorským věkem, tudíž je jejich potřeba podpory a péče velmi různorodá, od nepravidelné podpory po každodenní několikahodinovou pomoc.

Tito lidé mají svobodnou vůli v rozhodování o tom, jak chtějí žít a jakou dopomoc nebo sociální službu si ke svému životu zvolí.

Cílem Speciální pečovatelské služby z.s. je umožnit zdravotně znevýhodněným osobám žít co nejdéle ve svém domácím prostředí a umožnit jim nezávislý styl života. To je podmíněno skutečností, že si mohou zvolit čas provedení úkonu dle momentální potřeby a tak vést nezávislý styl života jaký žijí ostatní lidé.

SPS Kladno z.s. podporuje lidi s tělesným postižením v důstojném způsobu života a zachovává kontakt těchto osob s přirozeným prostředím a společností.

Služba je určena osobám s  tělesným postižením od 18-ti let bydlícím v Kladně, ve spádové oblasti v Hřebečské ulici 2674, 2676, 2678, 2680.

Pečovatelská služba SPS Kladno z.s. je poskytována dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. § 40 a  Vyhlášky č. 505/20006 Sb., v platném rozsahu, dále dle § 37  ZSS poskytuje  základní sociální  poradenství.

Služba neodkladné pomoci  je zajišťována fakultativně dle § 35  citovaného zákona.

Statutárním orgánem zapsaného spolku je  předseda spolku a ředitel organizace, kteří SPS z.s. zastupují  a jednají jejím jménem, každý samostatně.

Nejvyšším představitelem pečovatelské služby  je ředitel organizace.

SPS z.s. sídlí v Kladně, Hřebečské ulici 2680. Nachází se v  1. patře  komplexu

bezbariérových bytů. Prostory  SPS jsou  bezbariérově přizpůsobeny.

Kapacita uživatelů: 48

Věková struktura: od 18-ti let

– Uživatelé jsou s různým typem a tíží tělesného postižení, a proto je jejich potřeba péče  různá.

– SPS poskytuje péči v rozsahu 25- 80 návštěv denně

– Charakteristika věkového složení uživatelů: muži a ženy ve věku 26  až 89 let (tato charakteristika se zkoumá  1x ročně)

– v loňském roce využilo pečovatelské služby  41 osob

 

Celkový počet  poskytnutých služeb v bytě uživatelů za rok 2018:  28 455  (jednotlivé úkony v domácnosti uživatele)

CENÍK SLUŽEB SPS PLATNÝ OD 1.6.2018

Obligatorní služby  (základní služby)

1) Osobní pomoc = 130,-Kč/ 1 hodina                             

2) Pomoc při zajišťování chodu domácnosti  = 120,-Kč/1 hodina

   Neodvolání nasmlouvané pečovatelské služby dle  Smlouvy:

Osobní pomoc= 130 ,- Kč/1 hodina

Pomoc při zajišťování chodu domácnosti=120,- Kč/1 hodina


Fakultativní služby  (nepovinné služby)

1)  Služba neodkladné  pomoci = 1000,- Kč/1 měsíc

2)  Dohled nad požitím léku                      10,-Kč/úkon

3)  Dohled v domácnosti klienta               10,-Kč/ 5 min.

4)  Kopírování ČB dokumentu A4             3,- Kč/1 ks

5)  Zapůjčení mech.vozíku                        5,- Kč/1 den

6)  Zapůjčení Biolampy                           10,- Kč/1 den

7)  Zapůjčení 3 m, 2 m, 1 m  nájezdů      10,- Kč/1 den

8 ) Vyčištění vozíku vlastními  prostředky  130,-Kč/1 hod

9) Autopřeprava ZP osob  viz.ceník Autopřepravy SPS Kladno

Při neuhrazení obligatorních nebo fakultativních služeb  v daném termínu převod na další měsíc                                                     100,-Kč/1 měsíc

  SPS si vyhrazuje právo na změnu ceníku poskytovaných služeb.

Změna je prováděna písemným dodatkem ke smlouvě.        

   

Ceník autopřepravy SPS Kladno

platný od 1.6.2018

 • přistavení vozidla = 30,- Kč – přistavení vozidla se rozumí, je-li vozidlo přistaveno na kterékoliv místo v Kladně a bude účtováno v ceně přepravy
 • plátci poplatku služby neodkladné pomoci = 10,- Kč/1 km po Kladně, mimo Kladno 8,- Kč/1 km – kilometry se začínají počítat od místa přistavení vozidla, je-li vozidlo přistaveno v Kladně. V ostatních případech jsou účtovány kilometry od místa stanoviště vozidla.
 • neplátci poplatku neodkladné pomoci = 14,- Kč/1 km, zvýhodněné-nad 50 km kilometrů 10,- Kč/1 km, kilometry se začínají počítat od místa přistavení vozidla, je-li vozidlo přistaveno v Kladně. V ostatních případech jsou účtovány kilometry od místa stanoviště vozidla.
 • čekací doba: – 3.hodina = 15,-Kč za každou započatou půlhodinu – účtuje se vždy, když se na klienta čeká. Doba čekání se sčítá. Čekací doba bude účtována v ceně přepravy.
 • čekací doba:hodina a další = 50,-Kč za každou započatou půlhodinu – účtuje se vždy, když se na klienta čeká. Doba čekání se sčítá. Čekací doba bude účtována v ceně přepravy.
 • Možnost přepravy zdravotních a kompenzačních pomůcek (zdravotní postel, matrace, hrazda k lůžku, chodítko, vozík elektrický, mechanický nebo skútr)

 V případě znečištění a poškození vozidla ze strany přepravované osoby, uhradí přepravovaná osoba vzniklou škodu v plné výši.

Při nezrušení jízdy se klientovi účtují náklady, které tímto přepravci vznikly tzn. za přistavení vozidla, případně ujeté km při přistavování

  Prohlášení SPS Kladno

 Vzhledem k tomu, že SPS Kladno provozuje přepravu ZP osob jedním vozidlem  a zaměstnává jednoho řidiče, má právo  na odvolání objednaných jízd, a to z vážných důvodů jakými jsou např. závada na mikrobusu, akutní nevolnost řidiče nebo jeho  pracovní neschopnost, dále  mimořádná dovolená řidiče a další nepředvídatelné události, které znemožní poskytnout tuto službu.

  Možnosti náhradního řešení:

-dle nastalé  situace budou po domluvě s klientem nabídnuty možnosti  řešení, tak aby v maximální míře byly eliminovány negativní dopady.

Příklady možného řešení:

 1. klientovi bude nabídnutý náhradní termín přepravy
 1. klient má možnost využití  městské bezbariérové hromadné dopravy , dále jsou uživateli  předány kontakty na další provozovatele speciální přepravy ZP osob
 2.  ( s dopravci  poskytujícími obdobné služby, budou-li jejich služby dostupné)

Jestliže se závada nebo událost přihodí během jízdy, budou klientovi nabídnuty tyto možnosti řešení:

 1. klientovi bude nabídnutý náhradní termín přepravy
 2. klient má možnost využití  městské bezbariérové hromadné dopravy
 3. SPS Kladno  zajistí  ve vážných případech (  např.při havárii vozu) náhradní  dopravu  ( s dopravci poskytujícími obdobné služby, budou-li jejich služby dostupné)
 4. SPS Kladno se obrátí o pomoc na záchrannou složku-dle vážnosti  situace

V případě nesouhlasu s nabídnutými možnostmi přebírá zodpovědnost za řešení své situace klient.

Finanční vyrovnání

V případě zajištění dopravy jiným poskytovatelem nebo jinou složkou rozdíl náhrady nákladů náhradní přepravy klientovi dorovná SPS Kladno.

 

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

 SPS Kladno  z.s.   

  

 1. Kdo může podat stížnost:
 • uživatel
 • uživatel si může zvolit zástupce, který jej bude při vyřizování stížnosti zastupovat
 • zákonný zástupce nebo opatrovník uživatele v zájmu uživatele
 • rodinný příslušník uživatele
 • jakýkoli blízký příbuzný v zájmu uživatele
 • cizí osoba v zájmu uživatele
 • osoby v přímé péči ( pečovatel, pečovatelka)
 • další pracovníci SPS Kladno
 1. Komu může být stížnost podána ze strany uživatele:
 • řediteli SPS
 • manažerovi provozu SPS
 • sociálnímu pracovníkovi SPS
 • pečovateli SPS
 • pečovatelce SPS
 • anonymně-do schránky SPS Kladno na stížnosti, náměty a připomínky
 • pracovník je povinen předat co nejdříve stížnost manažerovi provozu SPS Kladno
 1. Komu může být stížnost podána ze strany pracovníka SPS Kladno:
 • řediteli SPS
 • manažerovi provozu SPS
 • sociálnímu pracovníkovi SPS
 • Výboru SPS
 1. Forma stížnosti:
 • ústní – po jejím prvotním podání je příjemcem stížnosti zapsána do „ sešitu „Stížností“ a podepsána podavatelem, je-li to možné, tak i pracovníkem stížnost přijímajícím, v případě, že se stěžující nemůže k podání stížnosti dostavit do kanceláře SPS, navštíví manažer provozu SPS stěžujícího a stížnost vyslechne
 • písemná- v jakékoli čitelné podobě
 • anonymní stížnost
 1. Místo a termín řešení stížnosti:
 • termín – každá stížnost je řešena v termínu do 30ti dnů od jejího podání
 • místo – stížnost se řeší v kanceláři manažera provozu SPS
 • řešení stížnosti se účastní: manažer provozu,sociální pracovník SPS, uživatel, pracovník, kterého se stížnost týká popř. osoba, u které si přítomnost přeje uživatel
 1. Řešení ústní stížnosti:

 

 1. manažer provozu  SPS  stížnost vyslechne a zapíše do „Knihy stížností“
 1. stížnost je bezodkladně řešena prozkoumáním okolností, popř.vyslechnutím dalších zainteresovaných osob, svědků atd.
 1. stížnost vč.postupu, jakým způsobem byla řešena, je zapsána do karty uživatele v PC nebo do knihy Stížností
 2. stěžovatel obdrží odpověď s řešením (může být ústní i písemná, záleží na formě stížnosti a požadavku stěžovatele), provede se stručný zápis, že stížnost byla projednávána
 3. na písemnou stížnost se odpovídá vždy písemně
 4. ze strany zúčastněných je zachována naprostá mlčenlivost
 5. pečovatelé s uživatelem po vyřešení a uzavření stížnosti dále nehovoří
 6. v případě, že je prokázáno pochybení ze strany pracovníka SPS Kladno, je po domluvě s manažerem provozu příp.ředitelem organizace stanoven postup nápravy
 7. v případě nutnosti se doporučuje přizvat odborníka, nestranného pozorovatele

apod.

10.Proti výsledku se lze odvolat k řediteli SPS, který projedná celou záležitost a zaujme stanovisko k dané stížnosti, o výsledku provede zápis.

 1. SPS Kladno informuje uživatele obrátit se vpřípadě nespokojenosti s vyřízením                                                                                                                                                 stížnosti na Výbor SPS Kladno a dále na tyto  orgány a instituce:

Odbor sociálních věcí (Magistrát města Kladna, Severní 2952, 272 04 Kladno, Mgr.et Mgr. Petra Černá  tel.: 312 604 711)

Občanské poradny (kontakt: Senovážné nám.24, 116 47 Praha 1)

Veřejný ochránce práv (kontakt: Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno)

Český helsinský výbor (kontakt: ČHV, Jelení 5, 118 00 Praha 1)

 

Registrace: MV ČR Praha II S-OSI-2502294-R 14.7.1994 IČ: 48707783 DIČ: CZ48707783 (nejsme plátci DPH) Bankovní spojení: KB Kladno 2180790247/0100 Telefon: 312 661 424 Autopřeprava: 603 157 006 Email: spec.sluzba@volny.cz