Etický kodex pracovníků Speciální pečovatelské služby

Peč.služba

My, pracovníci a dobrovolníci Speciální pečovatelské služby o.s., jsme se dohodli na následujících principech etického chování, které respektujeme a považujeme pro naši činnost za závazné.

V souladu s etickými principy sociální práce pracovník SPS či dobrovolník SPS

  • ctí uživatele jako rovnocenné bytosti a chovají se k nim s respektem a úctou

  • respektují reálná přání uživatelů

  • dbá na to, aby nebyla porušována práva uživatele týkající se zejména fyzického, psychického násilí či nátlaku. Pokud takovýto případ pracovník či dobrovolník SPS Kladno zjistí, je povinen jej ohlásit příslušnému nadřízenému (vedoucímu SPS Kladno) nebo jiným příslušným orgánům

  • dbá na to, aby byl vždy nestranný a neutrální

  • nikdy neodmítá pomoc uživateli jiného náboženského, politického a jiného vyznání, jiné sexuální orientace apod.

  • dbá na to, aby nedocházelo ke zneužití osobních údajů o uživatelích

  • nezatajuje před uživatelem informace, které mu mohou být k užitku

  • zachovává mlčenlivost o údajích týkajících se uživatelů, výjimkou je ohrožení života

  • nezneužívá informací sdělených uživatelem, těchto informací nijak osobně, ekonomicky ani jinak nezneužívá

Registrace: MV ČR Praha II S-OSI-2502294-R 14.7.1994 IČ: 48707783 DIČ: CZ48707783 (nejsme plátci DPH) Bankovní spojení: KB Kladno 2180790247/0100 Telefon: 312 661 424 Autopřeprava: 603 157 006 Email: spec.sluzba@volny.cz